Zespól Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2
w Jeleniej Górze
.
Jesteś w: Strona główna» Historia Szkoły

Historia Szkoły

Krótki rys historyczny naszej Szkoły

Początki Szkoły sięgają 1957 roku, w którym zapoczątkowane zostało kształcenie sprzedawców, kucharzy i kelnerów w ówczesnym Technikum Ekonomicznym w Jeleniej Górze przy ul. Teatralnej 7. Tam istniał przez 5 lat wydział pod nazwą: Zasadnicza szkoła Handlowa i Gospodarcza, którą ukończyły trzy roczniki absolwentów.

Jednak dotkliwy brak pracowników handlu i gastronomii powodował, że te rozmiary kształcenia okazały się niewystarczające, a ich zwiększenie nie było możliwe ze względu na szczupłość bazy lokalowej tej szkoły. Zaszła zatem potrzeba powołania oddzielnej szkoły jako placówki oświatowej.

Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego decyzją z dnia 5.06.1962 roku powołało w Jeleniej Górze Zasadniczą Szkołę Handlową jako jednostkę samodzielną, a pismem z dnia 13.06.1962 roku obowiązki organizatora i dyrektora powierzono Kazimierzowi Zdebowi a zastępcy dyrektora – Urszuli Leśkiewicz.

Szkoła została zlokalizowana w gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, gdzie otrzymała do wyłącznej dyspozycji zaledwie dwie sale do nauki i dwa pomieszczenia administracyjne. Z pozostałych sal lekcyjnych mogła korzystać wyłącznie na II zmianie. Początki istnienia szkoły były niezwykle trudne. Z chwilą powołania, szkoła liczyła 430 uczniów w 14 klasach. Nie posiadała własnej bazy dydaktycznej i kadrowej. Ze szkoły macierzystej przyjęto jedynie 4 etatowych nauczycieli, wyposażenie jednej pracowni przedmiotowej i około 200 tomów pozycji bibliotecznych. Zaledwie dwumiesięczny okres, jaki upłynął od daty powołania szkoły do jej uruchomienia był okresem niezwykle gorączkowej pracy dla nowo powołanej dyrekcji szkoły.

W ciągu trzech pierwszych lat szkoła znacznie zwiększyła rozmiary kształcenia, skompletowała podstawowy trzon stałej kadry pedagogicznej, stworzyła zaczątki własnych zbiorów pomocy naukowych oraz rozpoczęła współpracę z przedsiębiorstwami handlowymi i gastronomicznymi. Jednak istniejące warunki lokalowe okazują się niewystarczające i ograniczają możliwości rozwoju szkoły. Konieczny był własny budynek szkolny.

Starania o pozyskanie własnego obiektu zakończyły się częściowo powodzeniem: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze uchwałą z dnia 23.06.1965 r. postanowiło przekazać szkole część gmachu przy ul. 1 Maja 39, który do dzisiaj jest siedzibą szkoły. Otrzymany obiekt to 3-kondygnacyjny zabytkowy budynek ( Rejestr zabytków nr 997, decyzja z dnia 10.10.1963 r.) wybudowany w latach 1709 – 1712 ( kamień węgielny pod budowę gimnazjum ewangelickiego położono 23.07.1709 r.) wg projektu słynnego śląskiego architekta Martina Frantz’a.

W budynku tym najpierw mieściła się ewangelicka szkoła parafialna prowadząca różne formy kształcenia zawodowego a później - gimnazjum ewangelickie o kierunku humanistycznym. Po II wojnie światowej obiekt ten często zmieniał swoje przeznaczenie i funkcje. Mieściły się w nim biura różnych instytucji, część budynku zajmowała szkoła podstawowa, a w jednym skrzydle znajdowały się mieszkania lokatorskie. Poszczególni użytkownicy eksploatowali posiadane pomieszczenia bez troski i starań o utrzymanie jego stanu technicznego. Doprowadziło to niemal do całkowitej dewastacji obiektu , którego w końcu nikt nie chciał. Władze miasta nie bardzo wiedziały co z tym zrobić i skwapliwie przekazały go szkole.

I znowu, podobnie jak w roku 1962, dyrekcja szkoły dysponowała zaledwie 2 miesiącami na przygotowanie budynku, przeprowadzkę i rozpoczęcie zajęć w nowej siedzibie z dniem 1.09.1965 r.

Następne lata to czas wytężonych wysiłków i zabiegów związanych z remontem, modernizacją i przebudową obiektu w celu przystosowania go do potrzeb szkoły zawodowej. Całkowitego remontu, a właściwie wymiany na nowe, wymagało prawie wszystko: od dachu do piwnic. Trwające latami prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne uratowały obiekt od nieuchronnej śmierci technicznej i stworzyły szkolne minimum warunków lokalowych oraz pozwalały na dalszy rozwój szkoły. Stopniowo organizowano pracownie przedmiotowe: fizyki, matematyki, języka polskiego, języków obcych , historii i geografii oraz pracownię technologii gastronomicznej i przedmiotów zawodowych. Powstał również gabinet lekarski. W 1973 r. wykwaterowano lokatorów prywatnych, a zwolnione pomieszczenia po gruntownej przebudowie przeznaczono na zorganizowanie warsztatów szkolnych, które stały się bazą szkolenia praktycznego uczniów oraz świadczą usługi gastronomiczne i krawieckie. W 1975 r. baza szkoły wzbogaciła się o obiekt sali gimnastycznej przyjęty od byłego Technikum Mechanicznego.

Liczba kierunków kształcenia ciągle wzrastała a ich rodzaj dostosowywany był do potrzeb gospodarczych regionu:
w 1962 r., z chwilą powstania, szkoła kształciła młodzież w zawodach: sprzedawca, kucharz, kelner.w 1964 r. powstaje Zasadnicza Szkoła Handlowa dla Dorosłych oraz Technikum Handlowe dla pracujących na podbudowie ZSZ.

1966 r. – otwarto kierunek odzieżowy w ZSZ oraz specjalność: żywienie zbiorowe oraz ekonomika i organizacja usług gastronomicznych w Technikum Gastronomicznym dla pracujących.
1970 r. – rozpoczęto kształcenie w zawodach: przetwórstwo mięsa, piekarz, ciastkarz.
1971 r. – powstało technikum Odzieżowe dla pracujących na podbudowie ZSZ. Ta forma kształcenia trwała do 1974 r. i zostaje wznowiona dopiero w 1986 r.
1974 r. – powstaje Liceum Zawodowe o specjalnościach: sprzedawca-magazynier, kelner bufetowy ( wygasa w 1980 r.)

Profil zawodowy szkoły ciągle się rozszerzał . Szkoła składała się z wielu jednostek różniących się podbudową programową i okresem kształcenia. Bywały okresy kiedy szkoła prowadziła pełny cykl kształcenia w 14 zawodach, liczba klas przewyższała 40, a liczba uczniów przekraczała 1100 nie schodząc nigdy poniżej 800. Ta ilość kierunków kształcenia nie odpowiadała już oficjalnej nazwie: Zasadnicza Szkoła Handlowa dlatego 15.04.1975 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego nadało szkole nową nazwę: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. S. Staszica.

Przez 45 lat szkoła wykształciła około 11 tysięcy absolwentów. Obecna nazwa Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. S. Staszica funkcjonuje od 1.09.2001 r.

Obecne kierunki kształcenia to:

4-LETNIE TECHNIKUM

technik żywienia usług gastronomicznych
technik usług fryzjerskich
technik handlowiec
technik kelner


3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

kucharz
fryzjer
sprzedawca


LICEUM DLA DOROSŁYCH

 po szkole podstawowej:

5-LETNIE TECHNIKUM

technik żywienia i usług gastronomicznych
technik usług fryzjerskich
technik handlowiec
technik kelner


3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

kucharz
fryzjer
sprzedawca
 


Dyrektorzy Szkoły:
1.09.1962 r. – 31.08.1985 r. Kazimierz ZDEB / przedmioty zawodowe /
1.09.1985 r. – 31.08.1988 r. Andrzej WĄGROWSKI / przedmioty ekonomiczne /
1.09.1988 r. – 31.12.1998 r. Andrzej BIRA / język polski /
1.04.1999 r. – 31.08.2006 r. Józef DUNIEC / pedagogika /
1.09.2006 r. – do chwili obecnej: Danuta PAWŁOWICZ / matematyka /


Tekst:  mgr inż. D.Pawłowicz.